16 syyskuun 2016

Aikuiskoulutustuen tukikuukaudet vähenevät ja tuen määrä pienenee

Juha Sipilän hallitus antoi 15.9.2016 Eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen, jolla aikuiskoulutustuen enimmäiskestoa lyhennetään ja tuen määrää pienennetään. Lakiesitys liittyy keväällä 2016 työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä solmittuun kilpailukykysopimukseen.

Aikuiskoulutustuella pyritään kehittämään palkansaajien ja yrittäjien ammattitaitoa

Eläkevakuutettuun ansiotyöhön perustuvaa aikuiskoulutustukea voi saada siten kuin laissa aikuiskoulutustuesta säädetään. Tukea maksetaan korvaukseksi opiskelun aikaisesta ansionmenetyksestä. Tuensaaja voi olla virka- tai työsopimussuhteinen taikka yrittäjä.

Aikuiskoulutustuen edellytykset

Aikuisoulutustukea myönnetään päätoimiseen opiskeluun, joka on tutkintoon johtavaa tai ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Palkansaajan aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

  1. hakija on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa ja tietyt ansioedellytykset täyttävässä ansiotyössä   tukikauden alkamiseen mennessä vähintään 8 vuotta;
  2. hakijan päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on tukikauden alkamiseen mennessä kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden;
  3. hakija on opintovapaalaissa tarkoitetulla opintovapaalla tai vastaavalla työnantajan kanssa muuten sovitulla vapaalla koulutuksen perusteella; ja
  4. työstä poissaolo koulutuksen johdosta kestää yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta tai aikuiskoulutustukea haetaan soviteltuna.

Työssäoloaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös perhevapaalla taikka varusmies- tai siviilipalveluksessa oloaika; enintään kuitenkin kaksi vuotta. Myös työkyvyttömyyseläkkelllä oloaikaa on mahdollista ottaa työssäoloaikana huomioon aikuiskolutustukea myönnettäessä.

Henkilö ei menetä oikeuttaan palkansaajan aikuiskoulutustukeen, jos hänen työsuhteensa irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen hänestä itsestään riippumattomista syistä.

Aikuiskoulutustuen määrä

Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on 26,09 euroa päivältä vuoden 2001 indeksitasossa. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia.

Aikuiskoulutustuki on enintään 90 prosenttia tuen perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään perusosan suuruinen.

Aikuiskoulutustuen nykyisin voimassa olevasta määräytymisestä voi saada arvion koulutusrahaston Internet-sivuilla olevalla laskurilla.

Lakiesityksessä aikuiskoulutustuen määrää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuen perusosan määrää alennetaan 15 prosenttia. Alennettu perusosa on vuoden 2016 indeksitasossa 27,78 euroa päivässä. Perusosan määrän alentaminen alentaa myös taitekohtaa, jonka ylittävältä osalta tuen ansio-osa on 20 prosenttia päiväpalkasta. Kyseinen raja on lainmuutoksen jälkeen 2.917 €/kk, kun se ennen lainmuutosta on 3.431 €/kk. 

Tukikauden kesto

Nykyisin aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajan. Tähän tukiaikaan on oikeus kerran työuran aikana yhdessä tai useassa osassa. Tuen vähimmäispituus on kaksi kuukautta. Sitä lyhemmälle ajalle palkansaaja voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea, jos koulutuksen kesto on vähintään 43 päivää.

Lakiesityksessä tukikuukausien enimmäismäärää ehdotetaan laskettavaksi 15 kuukauteen. Tuen voisi edelleen käyttää yhdessä erässä tai osissa. 

Lainmuutosten voimaantulo ja siirtymäkausi

Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2017.
Aikuiskoulutustuen määrää ja tukikauden kestoa koskevia uusia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.8.2017 alkaviin tukikausiin.

Tuen määrä ja tukikauden enimmäispituus määräytyvät vanhojen säännösten mukaisesti koko tukikauden ajan:

  • Jos aikuiskoulutustukea haetaan ennen vuodenvaihdetta 2016-2017 ja
  • tukikausi alkaa viimeistään 1.8.2017,

Tukiaika tulee kuitenkin tällöin käyttää kokonaisuudessaan loppuun vuoden 2020 loppuun mennessä.

Aikuiskoulutustuen hakeminen ja lisätietoja

Aikuiskoulutustukea haetaan koulutusrahastolta, jonka Internet-sivuilta saa tarkempia tietoja tuen hakemisesta ja hakemukseen tarvittavista lisätiedoista.

Hallituksen antamaan lakiesitykseen (HE 153/2016) voi tutustua tarkemmin Eduskunnan Internet-sivuilla.