25 syyskuun 2019

Hallitus antoi Eduskunnan käsiteltäväksi kirkkolain uudistamista koskevan lakiesityksen (HE 19/2019)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki, joka korvaisi vuonna 1993 annetun voimassa olevan kirkkolain. Esitys on kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi, jonka tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen.

Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen, mutta siihen sisältyy myös joitakin sisällöllisiä muutosehdotuksia. Seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin ja kirkkolaissa säädettäisiin seurakuntajaon muuttamisen edellytyksistä sekä seurakunnan osa-alueen hallinnon järjestämisestä. Kirkkolakiin lisättäisiin seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeva säännös, jota tuettaisiin säätämällä viestinnästä ja tietojenantovelvollisuudesta.

Kirkon henkilöstöä koskevat nykyisen kirkkolain 6 luvun säännökset ehdotetaan siirrettäväksi asiasisällöllisesti lähes sellaisenaan uuden kirkkolain 8 lukuun. Lainuudistuksen ei siis ole tarkoitus vaikuttaa kirkon henkilöstön asemaan.

Uuden kirkkolain on esityksen mukaan tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.

Lakiesitys on kokonaisuudessaan luettavissa Eduskunnan sivuilla.