28 syyskuun 2018

Hallitus antoi lakiesityksen uudesta työaikalaista Eduskunnan käsiteltäväksi

Uusi laki tulisi voimaan 1.1.2020 alkaen. Työaikalain muutoksen mahdolliset vaikutukset KirVESTES:iin tulevat neuvoteltaviksi nykyisen sopimuskauden päättyessä 31.3.2020.
Lain soveltamisalan osalta lakiesitykseen sisältyy edelleen nykyistä työaikalakia vastaava poikkeus työntekijöistä, jotka suorittavat uskonnolisia toimituksia kirkoissa tai muissa uskonnollisissa yhteisöissä. Lakiesityksessä toimitusten lisäksi mainitaan myös uskonnolliset tehtävät, joita ei kuitenkaan ole lakiesityksessä täsmennetty.
Lakiesityksen perusteluissa on todettu soveltamisalapoikkeauksesta seuraaasti:
”…lain soveltamisalan ulkopuolella oli
sivat työntekijät, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia
ja tehtäviä evankelis-luterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa
kirkkokunnassa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä. Myös tämän poikkeuksen soveltaminen edellyttäisi jatkossa, että työntekijöiden työaikaa ei määritellä eikä valvota ja siten työntekijä voi itse päättää työajastaan. Näin ollen sellainen tavanomainen seurakuntien järjestämä toiminta,
jossa työntekijät eivät voi vapaasti päättää omista työajoistaan, olisi jatkossakin työaikalain piirissä. Jatkossa
voimassa olevan lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen
poikkeus koskisi kaikkia kirkkoja ja muita uskonnollisia
yhteisöjä siltä osin, kun niissä toimivat työntekijät
suorittavat uskonnollisia toimituksia tai tehtäviä ja kun edellä kuvatut yleiset edellytykset täyttyvät.”
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos…