01 heinäkuun 2016

Hallitus esittää työttömyysturvaan heikennyksiä 1.1.2017 alkaen

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on antanut Eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen (HE 113/2016), jolla työttömyysturvaan tehdään useita heikennyksiä ja työttömien toimeentuloturvaa heikennetään. Lakiesitystään hallitus perustelee työttömyysturvan uudistamisella ja säästötavoitteilla sekä työllisyyden lisäämisellä.

Ansiopäivärahan enimmäiskausi lyhenee, paitsi yli 58-vuotiailla

Työttömyyspäivärahan kesto ehdotetaan lyhennettäväksi 500 päivästä 400 päivään. Niillä, joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa ennen työttömyyttä, kesto lyhenisi 300 päivään.

Enimmäiskesto kuitenkin säilyisi 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssoloehdon täytettyään 58 vuotta. Siltä osin hallituksen muutosesityksessäkin tunnustetaan, että yli 58 vuotiaiden työllistyminen on selvästi vaikeampaa kuin nuorempien työnhakijoiden, minkä vuoksi työttömyyspäivärahakauden lyhentäminen heidän osaltaan ei olisi kohtuullista.

Omavastuuaika pitenee kahdella päivällä

Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään kahdella työpäivällä eli viidestä päivästä seitsemään päivään. Tällä on merkitystä erityisesti lomautusten ajoilta saatavaan työttömyysturvaan, kun korvauksettomien päivien määrä nousee kahdella.

Pitkän työuran perusteella maksettava korotettu päiväraha poistuu

Nykyisin ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa voi saada korotettuna kahdella eri perusteella: pitkän työuran perusteella ja työ- ja elinkeintoimiston hyväksymän työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Pitkän työuran perusteella korotettua ansiopäivärahaa voi saada enintään 90 päivän ajalta, jos työsuhde on päättynyt tuotannollis-taloudellisilla perusteilla työntekijästä riippumattomilla syillä. Tämän pitkän työuran tehneiden etuuden hallitus haluaa muutosesityksellään poistaa.

Lainmuutoksen myötä korotettua ansiopäivärahaa voisi saada enää vain työllistämistä edistävän palvelun ajalta enintään 200 päivältä.

Korotetun ansiopäivärahan määrää leikataan

Korotetun ansiopäivärahan laskusääntöä hallitus ehdottaa muutettavaksi siten, että päivärahan määrä alenee. Esimerkiksi 3000 euron kuukausituloilla päivärahan leikkaus olisi hallituksen esityksen mukaan 65 euroa kuukaudessa.

Voimaantulo

Heikennykset ovat tulossa voimaan 1.1.2017. Pidempi omavastuuaika koskee työttömyyttä, jonka omavastuuaika on kokonaan ensi vuoden puolella.

Lisätietoja

Muutoksista voi lukea tarkemmin työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.