15 tammikuun 2021

Kirkon alat antoi lausunnon yhteistoimintalain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan annettavaksi uusi yhteistoimintalaki, joka korvaisi voimassa olevan lain yhteistoiminnasta yrityksissä sekä henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain. Lisäksi ehdotetaan eräisiin muihin lakeihin edellä mainituista muutoksista johtuvia mukautuksia. Työryhmän mietintö on luettavissa tästä linkistä.

Kirkon alat ry pitää ehdotettua lainuudistusta tärkeänä ja työntekijöiden asemaa parantavana. Lakiesitys on oikeasuuntainen, mutta useissa yksityiskohdissa on tarkentamisen ja täsmentämisen varaa. Kirkon alat ry:n edustamilla toimialoilla yhteistoimintalakia sovellettaisiin lakiesityksen mukaan nykylakia vastaavasti kristillisissä järjestöissä sekä helluntaiseurakunnssa ja niitä vastaavissa muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa siltä osin, kun niiden henkilöstömäärä ylittäisi lakiesityksen mukaisen rajan (20 työntekijää).

Suurimpana epäkohtana lakiesityksessä on, että lakia ei edellenkään sovellettaisi evankelis-luterilaisessa kirkossa eikä Suomen ortodoksisessa kirkossa. Tämä on ristiriitaista ja epäyhdenvertaista sen osalta, että lakia kuitenkin sovellettaisiin kaikissa muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa. Lakiesitys on siten perustuslaissa turvatun uskonnonvapauden kannalta ongelmallinen. Kummankaan mainitun kirkon osalta ei ole voimassa erityislainsäädäntöä henkilöstön ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta vastaavasti kuin on voimassa valtion tai kuntien osalta. Kirkkojen palveluksessa oleva henkilöstö on siten yhteistoiminnan toteutumisen osalta olennaisesti heikommassa asemassa kuin muiden alojen työntekijät. Pelkästään virka- tai työehtosopimukseen perustuva yhteistoiminnan järjestäminen ei anna henkilöstölle samanlaisia takeita yhteistoiminnan asiallisesta toteutumisesta, koska muun muassa yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnin seuraamukset ovat virka- ja työehtosopimuksissa tehottomampia eivätkä vastaa EU:n joukkovähentämisdirektiivin mukaisia vaatimuksia tehokkaista oikeussuojakeinoista.

Kirkon alat ry:n lauauntoon voi tutustua tarkemmin oikeusniministeriön ylläpitämässä lausuntopalvelussa taikka Kirkon alojen edunvalvonnan jäsensivuilla. 

Tietoa yhteistoimintalain uudistamishankkeen etenemisestä on työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.