03 kesäkuun 2016

Kirkon alat ry on osaltaan hyväksynyt kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen. Sopimus edellyttää vielä kilpailukykysopimuksen syntymistä.

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimusalalla (KirVESTES) saavutettiin 03.06.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta.
Keskusjärjestöjen linjauksen mukaisesti sopimus koskee työajan pidentämistä, paikallisen sopimisen edistämistä ja luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittämistä.
Työajan pidentäminen
Työajallisille lisätään työaikaan 30 min/vko, jolloin yleistyöaika on 38 tuntia 45 ja toimistotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia (7 t 21 min/pv).
Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen tavanomaista pidempää tasoittumisjaksoa. Pidempi tasoittumisjakso mahdollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan tehdä yhtenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan suunnitella työvuoroluetteloon myös siten, että joinakin päivinä teetetään tavanomaista pidemmät työvuorot.
Yleistyöajan täyden jakson työaika muodostuu seuraavasti (38 t 45 minuuttia/vko):
a. 2 viikkoa 77 t 30 min.
b. 3 viikkoa 116 t 6 min.
c. 4 viikkoa 155.
Toimistotyöajan uusi ylityökynnys on 38 t 45 min.
Hengellisen työn viranhaltijan työmäärää lisätään työnantajan määräämällä tavalla vuosittain 24 tunnilla työnantajan määräämällä tavalla päivittäisiä työtehtäviä lisäämällä. Tehtävistä voidaan koota suurempia kokonaisuuksia. Työmäärän 24 tunnin lisäys voidaan toteuttaa myös koulutuksena, osaamisen kehittämisenä ja työyhteisön kehittämisenä.
Tuntipalkkaisten työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuosiansioita muuttamatta sovitaan tarkemmin 16.06.2016 mennessä. Tarkentavissa neuvotteluissa selvitetään työajan pidentämisen toteuttaminen pienentämällä tuntipalkkaisten arkipyhäkorvauksen määrää 2 t 30 min tai vaihtoehtoisesti tuntipalkkaisten vuosilomapalkkajärjestelmää muuttamalla.
Paikallinen sopiminen
Paikallisella virka ja työehtosopimuksella voidaan sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan KirVESTES:n tai muun valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen sopimusmääräyksestä, jos siihen on olemassa paikallisista olosuhteista aiheutuva perusteltu syy. Paikallinen virka- ja työehtosopimus sovitaan joko toistaiseksi voimassa olevaksi määritellystä ajankohdasta lukien tai määräaikaisesti voimassaolevaksi.
Jos seurakunnan taloudellinen tilanne muuttuu poikkeuksellisen vaikeaksi, voitaisiin paikallisesti sopia toisin seuraavista virka- ja työehtosopimuksella sovituista sopimusmääräyksistä:
– mahdollisten palkantarkistusten toteuttamistavat, ajankohdat ja suuruus
– palkan suuruus alittamatta vaativuusryhmän alarajan suuruista peruspalkkaa enempää kuin 10 %:lla
– työaikakorvaukset
– lomarahan leikkaaminen
Tällainen sopimus on määräaikainen ja tehtävissä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen
Pääsopijajärjestö voi asettaa yhden pääluottamusmiehen, jos työnantajan palveluksessa on pääsopijajärjestön ja sen edustaman järjestön jäseniä yhteensä vähintään viisi. Pääluottamusmiehen lisäksi järjestö voi asettaa yhden luottamusmiehen, jos jäseniä on työnantajan palveluksessa vähintään 35, ja kaksi luottamusmiestä, jos jäseniä on vähintään 65, jollei paikallisesti sovita toisin. Pääsopijajärjestöt voivat lisäksi sopia yhteisen luottamusmiehen asettamisesta oman luottamusmiehen asemesta, jos niillä on jäseniä työnantajan palveluksessa yhteensä vähintään viisi.
Jos luottamusmiestehtävän hoitaminen sitä edellyttää, luottamusmiehelle voidaan myöntää vapautus työtehtävistä myös kiinteäksi tuntimääräksi viikoittain tai pitempänä ajanjaksona.  Kiinteää vapautusaikaa arvioitaessa otetaan huomioon edustettavien lukumäärä, seurakunnan koko, ja toiminnan luonne ja laajuus sekä edustettavien henkilöiden lukumäärä. Ajankäyttötarve voi tilapäisesti myös lisääntyä määräajaksi esim. henkilöstön asemaan vaikuttavissa muutos- ja kehitystilanteissa.
Luottamusmiehelle varataan työtehtävien mahdollistamissa rajoissa tilaisuus kehittää osaamistaan luottamusmiestehtävien hoitamisessa. Työnantaja voi järjestää koulutusta, joka on omiaan lisäämään luottamusmiehen tietoja seurakunnan taloudellisesta tilasta, henkilöstöpolitiikasta sekä parantamaan hänen valmiuttaan toimia osaltaan seurakunnan toiminnan tuloksellisuuden edistämiseksi. Osa-aikaisesti työskentelevän luottamusmiehen luottamusmieskoulutukseen käyttämä aika otetaan huomioon tämän työaikasuunnittelussa.
Jos pääsopijajärjestö on asettanut pääluottamusmiehen lisäksi muita luottamusmiehiä, voidaan paikallisella sopimuksella sopia, että luottamusmieskorvaus jaetaan kaikkien luottamusmiestehtäviä hoitavien kesken tai että pääluottamusmiehelle maksetaan KirVESTES:n mukainen luottamusmieskorvaus ja muulle luottamusmiehelle määritellään muu korvaus.
Lomarahan leikkaus
Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla. Lomarahojen vähennystä sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta 1.4.2016–31.3.2017, 1.4.2017–31.3.2018 ja 1.4.2018–31.3.2019 ansaittavaan lomarahaan.
Voimaantulo
Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 alkaen kuitenkin niin, että työajanpidennys toteutetaan 24 tunnin pituisena jo vuoden 2017 osalta.