10 maaliskuun 2020

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

Kirkon pääsopijajärjestöt (Kirkon alat, JUKO ja Kirkon alan unioni) ovat valmistelleet yhteisen ohjeistuksen uuden työaikalain soveltamisesta. Ohje on voimassa 1.4.2020 alkaen siihen saakka, kunnes neuvottelutulos uudesta virka- ja työehtosopimuksesta (KirVESTES) on saatu.

Yksityiskohtainen ohjeistus on julkaistu yleiskirjeenä (Kirkon työmarkkinalaitoksen Yleiskirje A3/2020) ja se löytyy Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta osoitteesta:
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet-2010-/a3/2020

Ohjeistus koskee tässä vaiheessa vain lain soveltamista hengellisen työn viranhaltijoihin ja erityisesti niin sanotun työaika-autonomian toteutumista heidän työssään. Uuden työaikalain tullessa kirkossa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien lähtökohtana on, että työaikalakia ei lain 2 § 1 mom. 2 kohdan nojalla sovelleta uskonnollisia toimituksia suorittaviin viranhaltijoihin (papit ja kanttorit).

Kirkon työaika-asetus, jota on sovellettu muihin hengellisen työn viranhaltijoihin, on kumottu. Näiden viranhaltijoiden (esim. diakonian viranhaltijat, nuorisotyönohjaajat ja varhaiskasvatuksen ohjaajat) asemaa voidaan tarkastella puolestaan uuden työaikalain 2 §:n 1 mom. 4 kohdan valossa. Sen mukaan työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jää sellaisten viranhaltijoiden työ, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi tehdään oloissa, joissa ei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa työhön käytettävän ajan järjestelyjä. Tällöin viranhaltijan työssä toteutuu lain edellyttämä niin sanottu työaika-autonomia.

Jos taas todetaan, että viranhaltija kuuluu työajan piiriin, on ohjeessa kolme vaihtoehtoa: 1) työntekijä siirtyy työajan piiriin 2) työnantaja järjestää työn sellaiseksi, että työssä toteutuu työaika-autonomia ja viranhaltija jatkaa työajattomana 3) työntekijä ja työnantaja jäävät työaikakysymyksessä erimielisiksi ja ratkaisu haetaan viime kädessä oikeudesta.

Seurakuntatyönantajan ei tarvitse lain voimaantullessa oma-aloitteisesti ottaa hengellisen työn viranhaltijoiden työaika-autonomista asemaa tarkasteluun. Työaika-autonomian toteutumista tulee kuitenkin tarkastella, jos viranhaltija sitä työnantajalta pyytää.

Laajempi ohjeistus uuden työaikalain soveltamisesta kirkon kaikkiin henkilöstöryhmiin annetaan myöhemmin uusien virka- ja työehtosopimusten solmimisen ja voimaantulon jälkeen.

Kirkon alat on jäsentensä tukena työaikaan liittyvissä kysymyksissä.