01 kesäkuun 2016

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla (KJTES) saavutettiin 27.5.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta.
Keskusjärjestöjen linjauksen mukaisesti sopimus koskee työajan pidentämistä, paikallisen sopimisen edistämistä ja luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittämistä.
Työajan pidennys
Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisestä sovitaan paikallisesti kullakin työpaikalla.
Työajan pidennys on paikallisesti sovittaessa toteutettava niin, ettei vuorokautinen työaika ylitä 8 tuntia eikä viikoittainen työaika 40 tuntia. Keskimääräisessä työajassa työajan pidennys on toteutettava niin, että viikoittainen työaika ei saa ylittää 48 tuntia eikä vuorokautinen säännöllinen työaika 10 tuntia ja työajan on tasoituttava 6 viikon pituisena ajanjaksona keskimäärin enintään 40 tuntiin.
Mikäli paikallisesti sovitaan, että työtä tehdään arkipyhänä, arkipyhäviikon lauantaina tai TES 15 §:ssä mainittuna vapaapäivänä, työntekijälle ei TES 19 §:stä poiketen makseta sunnuntaityökorotuksia eikä kyseinen arkipyhä TES 15 §:stä poiketen lyhennä viikon tai jakson säännöllistä työaikaa.
Mikäli paikallista sopimusta ei tehdä, 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys toteutetaan pidentämällä vuorokautista säännöllistä työaikaa yhdellä tunnilla 24 päivänä vuodessa työnantajan määrääminä ajankohtina. Työajan on tällöin tasoituttava keskimäärin enintään 40 tuntiin enintään kuuden viikon ajanjaksolla.
Työajan pidennys koskee kaikkia työehtosopimuksen työaikamuotoja.
Osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota lisätyötä.
Tuntipalkkaisten työajan pidennys toteutetaan paikallisesti sovittavalla tavalla siten, että todellista työaikaa pidennetään vuosiansiota muuttamatta enintään 2 tuntia kuukaudessa.
Vuosittaisen työajan pidentäminen koskee myös niitä työntekijöitä, jotka eivät ole työaikalain soveltamisen piirissä. Työajan pidentämisestä sovitaan paikallisesti ottaen huomioon työntekijöiden tasapuolisen kohtelu ja yhdenvertaisuus.
Lisäksi työpaikoilla voidaan ottaa käyttöön työaikapankki.
Paikallinen sopiminen
Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamukseen perustuvaa vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Tavoitteena on sellaisten yhteisten toimintamallien löytäminen, joilla edistetään sekä työnantajan että henkilöstön etuja tasapainoisella tavalla. Samalla luodaan edellytykset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle.
Paikallinen sopimus voidaan tehdä lainsäädännön ja työehtosopimuksen säätämissä rajoissa. Paikallisesti ei kuitenkaan saa tehdä sopimusta, jolla heikennetään työehtosopimuksessa sovittuja työsuhteen vähimmäisehtoja. Lisäksi tuotannollis-taloudellisissa ongelmatilanteissa on mahdollista sopia palkka- tai vastaavia taloudellisia etuuksia koskevista vähimmäisehdoista.
Paikallinen sopimus on tehtävä kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi, ketä sopimus koskee, mistä työehtosopimuksen kohdasta on sovittu ja mitä.  Sopimus voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.
Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen
Luottamusmiessopimuksessa on tarkennettu luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta. Työnantajan tulee antaa luottamusmiehelle tarpeelliset tiedot paikallisesti neuvoteltavan asian kannalta.
Sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 alkaen kuitenkin niin, että työajanpidennys toteutetaan 24 tunnin pituisena jo vuoden 2017 osalta.
Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Kirkon akateemiset AKI r.y., Kirkon alat ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Yleissitova työehtosopimus koskee noin 2 500 työntekijää kristillisissä järjestöissä.