01 kesäkuun 2016

Ortodoksisen kirkon sopimusalalla neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Ortodoksisen kirkon sopimusalalla saavutettiin 26.5.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Keskusjärjestöjen linjauksen mukaisesti sopimus koskee työajan pidentämistä, paikallisen sopimisen edistämistä ja luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittämistä.

Työajan pidennys
Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennys koskee kaikkia työaikamuotoja, mutta pidennyksen toteutus vaihtelee työaikamuodon mukaan. Työajan pidennys toteutetaan siten, ettei synny ylityötä. Pidennyksen osalta ei myöskään makseta lisätyö-, ylityö-, sunnuntaityö- tai muita korvauksia.

Lähtökohtana kaikissa järjestelmissä on, että työajan pidennyksestä pyritään sopimaan aina ensin paikallisesti. Mikäli paikallista sopimusta ei synny, niin neuvottelutuloksessa on määritelty ns. perälauta, jonka mukaan sitten tarvittaessa toimitaan.
Yleisessä säännöllisessä työajassa ja toimistotyöajassa on sovittu, että mikäli paikallista sopimusta ei tehdä, juhannusaatto ja vappupäivä muutetaan työpäiviksi. Tämän lisäksi tehdään tarvittava määrä enintään 40 tuntisia työviikkoja työnantajan määrääminä ajankohtina. Jaksotyössä pidennetään työaikaa siten, että mikäli paikallista sopimusta ei synny, työnantaja määrää vuosittain kolme arkipyhää, jotka eivät lyhennä ko. jakson työaikaa.

Työaikalain piiriin kuulumattomien työntekijöiden (papit, diakonit) osalta pidennys toteutetaan joko paikallisesti sopien taikka siten, että vapaapäivien määrä on kolmena kalenteriviikkona vuodessa vain yksi. Osa-aikaisten, määräaikaisten ja tuntityöntekijöiden osalta toteutetaan vastaava työajan lisäys. Tuntityöntekijöiden osalta on sovittu, että työaikaa pidennetään kuukaudessa enintään kaksi tuntia.

Paikallinen sopiminen ja luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen
Neuvottelutulokseen sisältyy paikallisen sopimisen mahdollisuus poikkeustilanteissa eli ns. selviytymislauseke. Lisäksi neuvottelutuloksessa on tuotu esille luottamusmiehen toimintaedellytysten turvaaminen sekä paikallinen mahdollisuus työaikapankkiin.
Sopimus tulee voimaan 1.2.2017 alkaen, ja on voimassa 31.1.2018 saakka. Neuvotteluosapuolina ovat Palvelualojen työnantajat PALTA ry sekä Kirkon alat ry. Tulos koskee noin 230 työntekijää.