05 kesäkuun 2020

Työneuvoston lausunto työaikalain soveltamisesta Kirkon hengelliseen työhön

Evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on jo yli vuoden ajan ollut epätietoisuutta siitä, mikä vaikutus 1.1.2020 voimaan tulleella uudella työaikalailla on Kirkon hengellistä työtä tekevien viranhaltijoiden työajattomuuteen. Asian selvittämiseksi työmarkkinakeskusjärjestö Akava pyysi Työneuvostolta lausuntoa, joka ei kuitenkaan valitettavasti kovinkaan paljon tuonut asiaan lisätäsmennystä.

Työneuvoston lausunnosta on kuitenkin luettavissa ainakin seuraavat ”linjaukset”:

  • Pelkkä ammattinimike ei voi olla koskaan ratkaiseva työaikalain soveltamisen kannalta. Näinollen esimerkiksi papit ja kanttorit eivät välttämättä ole aina työajattomia, jos he eivät työssään suorita lainkaan uskonnollisia toimituksia tai jos uskonnollisten toimitusten suorittaminen on ainoastaan satunnaista tai poikkeuksellsta.
  • Työaikalaki tulee sovellettavaksi myös papin tai kanttorin työhön, jos heidän työskentelyssään ei täyty työaika-autonomia.
  • Arviointi työaikalain soveltamisesta on aina tehtävä kussakin yksittäistapauksessa erikseen tosiasiallisten olosuhteiden perusteella.
  • Työneuvosto ei katso mahdolliseksi lausua yleisesti työaikalain soveltumisesta tietyn ammattinimikkeen omaaviin työntekijöihin ja/tai viranhaltijoihin.
  • Työaikalaissa ei nimenomaisesti velvoiteta työnantajaa tarkastelemaan työaika-autonomian toteutumista.
  • Jos työnantaja on tehnyt virheellisen ratkaisun työaikalain soveltumattomuudesta ja jättänyt sen perusteella noudattamatta työaikalain velvoitteita, ei sen seurauksena ole automaattisesti lain soveltuminen.

Työneuvoston lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) nettisivuilta.