06 maaliskuun 2017

Työryhmä selvitti kannustinloukkujen purkamista laajasti – päätöksiä puolivälitarkastelussa

Kannustinloukkuja ja alueellista liikkuvuutta selvittänyt työryhmä on tuottanut hallituksen käyttöön listan toimista, joita se esittää syvällisemmin selvitettäviksi. Työryhmä tuo myös esiin, minkä toimien jatkoselvittämistä se ei pidä tässä vaiheessa perusteltuna työllisyysasteen nostamisen kannalta.

Viime budjettiriihessä hallitus sopi toimista, joilla työllisyysastetta pyritään nostamaan. Budjettiriihessä sovittiin myös kannustinloukkuja ja alueellista liikkuvuutta selvittävän työryhmän asettamisesta.

Työryhmä näki tarvetta lisäselvityksille muun muassa näillä aihealueilla:

• Asumisen tuet
• Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät tuet
• Työttömyysturva.

Tässä vaiheessa työryhmä ei ehdota kannustinloukkujen vuoksi lisäselvitystä muiden muassa seuraaviin asioihin:

• Ansiotulojen verotus
• Palkkatuki ja verokiilan alentaminen
• Arvonlisäverotuksen alarajan korottaminen
• Vuokrasääntely.

Alueelliseen liikkuvuuteen liittyvistä toimenpiteistä työryhmä ei ole tehnyt uusia avauksia, vaan suosittaa asuntomarkkinoiden toimivuuden korjaamiseen keskittymistä ja hiljattain tehtyjen uudistusten vaikutusten seuraamista.

Työryhmä on työnsä aikana tehnyt laskelmia, joilla pyritään valaisemaan muutamien esimerkkitoimenpiteiden vaikutuskanavia sekä työllisyys- ja kustannusvaikutusten mittaluokkaa.

Työryhmä ei tässä vaiheessa tee mitään tiettyä ehdotusta, koska kustakin aihealueessa toimenpiteiden vaikutusarviointia tulee syventää. Työryhmä ei ole annetussa määräajassa pystynyt selvittämään esille nostettujen toimenpiteiden perustuslainmukaisuutta, eikä yhteenlaskettujen toimenpiteiden vaikutusta tiettyihin väestöryhmiin.

Lue lisää

Lähde: www.valtioneuvosto.fi

http://tem.fi/common-ui-assets-web/images/logos/fi/vn.png


STTK: Kannustinloukkuihin tasapainoinen työryhmäraportti jatkotyön pohjaksi

STTK:n mielestä Tuulia Hakola-Uusitalon johtaman virkamiestyöryhmän esitys on tasapainoinen ja harkittu kokonaisuus kannustinloukkujen purkamiseksi. Se, että työryhmä esittää jatkoselvittelyjä, on ongelman laaja-alaisuuden vuoksi ymmärrettävää. STTK kuitenkin korostaa, että kannustinloukkujen purkamisen ohella on etsittävä ratkaisuja myös työttömien osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn vahvistamiseen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

– Työryhmän mietinnössä valaistaan osuvasti kannustinloukkujen purkamisen vaikeutta. Loukkuja purettaessa tulisi pystyä parantamaan julkisen talouden tasapainoa, alentamaan työllistymisveroasteita ja huolehtimaan tulonjaon tasaisuudesta. Näiden kolmen tavoitteen saavuttaminen samaan aikaan on erittäin vaikeaa. Viime kädessä on kysymys poliittisista valinnoista, STTK:n pääekonomisti Ralf Sund muistuttaa.

Lue lisää.


Lähde: www.sttk.fi