06 kesäkuun 2017

Työttömyysturvaan tulossa heikennyksiä vaikeasti työllistyville

Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaan työttömyysetuutta leikattaisiin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole olleet työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa vähintään yhtä viikkoa edellisen kolmen kuukauden aikana.

Suuruudeltaan leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Yhdessä työttömyyden alussa asetettavien omavastuupäivien kanssa korvauksettomien päivien määrä voisi kasvaa 400 päivän ansiopäivärahakaudella seitsemästä päivästä 20 päivään.

Muutos lisäisi etuudensaajan vastuuta omasta työllistymisestään. Jos työtön ei löydä työtä tai sopivaa työllistymistä edistävää palvelua, johon hänellä on mahdollisuus osallistua, etuus maksettaisiin pienempänä. Kyse on siis eräänlaisesta omavastuuleikkauksesta.

Aktiivisuutta arvioitaisiin kolmen kuukauden välein

Ensimmäinen arvio henkilön aktiivisuudesta tehtäisiin kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen, kun tälle on maksettu etuutta 65 päivän ajan. Jos henkilö on ollut työssä tai palvelussa vähintään viikon ajan, etuuden määrä pysyisi entisellään eikä leikkausta tehtäisi. Jos työssä- tai palvelussaoloaikaa ei löydy, etuus laskisi 4,65 % seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. 65 maksupäivän jälkeen arvio tehtäisiin uudelleen.

Leikkaus ei kertautuisi ja se koskisi kerrallaan aina vain 65 maksupäivän jaksoa. Kertaalleen leikattua päivärahaa ei siis leikattaisi uudelleen, jos aktiivisuusedellytys jää täyttymättä useana peräkkäisenä jaksona.

Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenisi lakimuutoksen yhteydessä seitsemästä päivästä viiteen.

Muutos ei huomioi alueellisia tai alakohtaisia eroja työllistymismahdollisuuksissa

Kassojen näkemyksen mukaan on huolestuttavaa, että muutos ei huomioi työttömänä olevien erilaisia mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua palveluihin. Uusi leikkuri näyttääkin kohdistuvan ennen kaikkea niihin työttömiin, joille ei ole tarjolla edes pätkä- tai osa-aikatyötä tai sopivia työllistymistä edistäviä palveluja.

Työn vastaanottaminen ja työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuminen on lisäksi jo nyt etuuden saamisen edellytys. Mikäli työtön ei ota vastaan työtä tai osallistu palveluun, hän saa kahden tai kolmen kuukauden karenssin.

Muutos hidastaisi järjestelmän toimeenpanoa

Ehdotettu lakimuutos hidastaisi väistämättä etuuskäsittelyä ja lisäisi etuuden maksajan eli työttömyyskassojen ja Kelan työtä. Nykyisin suuri osa etuuspäätöksistä voidaan käsitellä automaattisesti. Muutoksen tultua voimaan noin kolmannes hakemuksista voisi edellyttää etuuskäsittelijän tekemää päätöstä.

Muutoksen voimaantulo

Lakiesityksen mukaan ensimmäinen 65 maksupäivän arviointijakso alkaisi 1.10.2017. Etuus voisi laskea ensimmäisen kerran 1.1.2018. Viiden päivän omavastuuaika koskisi henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
niina.jussila@tyj.fi
050 911 8511

Lähde: www.tyj.fi/fin/ajankohtaista